جدول تعرفه ها

ستونی 3 تایی با فاصله

10,000 ماهانه

معمولی

 • کاملا ریسپانسیو
 • رنگ چندگانه
 • اخرین نسخه بوت استرپ
 • شخصی سازی آسان
 • عناصر مختلف
18,000 ماهانه

متوسط

 • کاملا ریسپانسیو
 • رنگ چندگانه
 • اخرین نسخه بوت استرپ
 • شخصی سازی آسان
 • عناصر مختلف
28,000 ماهانه

حرفه ای

 • کاملا ریسپانسیو
 • رنگ چندگانه
 • اخرین نسخه بوت استرپ
 • شخصی سازی آسان
 • عناصر مختلف

ستونی 3 تایی بدون فاصله

10,000 ماهانه

معمولی

 • کاملا ریسپانسیو
 • رنگ چندگانه
 • اخرین نسخه بوت استرپ
 • شخصی سازی آسان
 • عناصر مختلف
18,000 ماهانه

متوسط

 • کاملا ریسپانسیو
 • رنگ چندگانه
 • اخرین نسخه بوت استرپ
 • شخصی سازی آسان
 • عناصر مختلف
28,000 ماهانه

حرفه ای

 • کاملا ریسپانسیو
 • رنگ چندگانه
 • اخرین نسخه بوت استرپ
 • شخصی سازی آسان
 • عناصر مختلف

ستونی 4 تایی با فاصله

10,000 ماهانه

معمولی

 • کاملا ریسپانسیو
 • رنگ چندگانه
 • اخرین نسخه بوت استرپ
 • شخصی سازی آسان
 • عناصر مختلف
18,000 ماهانه

متوسط

 • کاملا ریسپانسیو
 • رنگ چندگانه
 • اخرین نسخه بوت استرپ
 • شخصی سازی آسان
 • عناصر مختلف
28,000 ماهانه

حرفه ای

 • کاملا ریسپانسیو
 • رنگ چندگانه
 • اخرین نسخه بوت استرپ
 • شخصی سازی آسان
 • عناصر مختلف
35,000 ماهانه

فوق حرفه ای

 • کاملا ریسپانسیو
 • رنگ چندگانه
 • اخرین نسخه بوت استرپ
 • شخصی سازی آسان
 • عناصر مختلف

ستونی 4 تایی بدون فاصله

10,000 ماهانه

معمولی

 • کاملا ریسپانسیو
 • رنگ چندگانه
 • اخرین نسخه بوت استرپ
 • شخصی سازی آسان
 • عناصر مختلف
18,000 ماهانه

متوسط

 • کاملا ریسپانسیو
 • رنگ چندگانه
 • اخرین نسخه بوت استرپ
 • شخصی سازی آسان
 • عناصر مختلف
28,000 ماهانه

حرفه ای

 • کاملا ریسپانسیو
 • رنگ چندگانه
 • اخرین نسخه بوت استرپ
 • شخصی سازی آسان
 • عناصر مختلف
35,000 ماهانه

فوق حرفه ای

 • کاملا ریسپانسیو
 • رنگ چندگانه
 • اخرین نسخه بوت استرپ
 • شخصی سازی آسان
 • عناصر مختلف