کادر های اخطار

کادر اخطار

موفق! یک عمل موفقیت آمیز یا مثبت را نشان می دهد.
اطلاعات نشانگر یک تغییر یا عملکرد آموزنده خنثی است.
اخطار هشداری را نشان می دهد که ممکن است نیاز به توجه داشته باشد.
خطر! یک عمل خطرناک یا بالقوه منفی را نشان می دهد.

کادر های اخطار با قابلیت بسته شدن

× موفق! این کادر هشدار می تواند یک اقدام موفقیت آمیز یا مثبت را نشان دهد.
× اطلاعات این کادر هشدار می تواند یک تغییر اطلاعاتی یا عملکرد خنثی را نشان دهد.
× اخطار این کادر هشدار می تواند هشداری را نشان دهد که ممکن است نیاز به توجه داشته باشد.
× خطر! این کادر هشدار می تواند یک اقدام خطرناک یا بالقوه منفی را نشان دهد.

کادر های اخطار با اندازه های مخطلف

موفق! یک عمل موفقیت آمیز یا مثبت را نشان می دهد.
اطلاعات نشانگر یک تغییر یا عملکرد آموزنده خنثی است.
اخطار هشداری را نشان می دهد که ممکن است نیاز به توجه داشته باشد.
خطر! یک عمل خطرناک یا بالقوه منفی را نشان می دهد.

کادر های اخطار با آیکون

موفق! یک عمل موفقیت آمیز یا مثبت را نشان می دهد.
اطلاعات نشانگر یک تغییر یا عملکرد آموزنده خنثی است.
اخطار هشداری را نشان می دهد که ممکن است نیاز به توجه داشته باشد.
خطر! یک عمل خطرناک یا بالقوه منفی را نشان می دهد.

کادر های اخطار بدون حاشیه

موفق! یک عمل موفقیت آمیز یا مثبت را نشان می دهد.
اطلاعات نشانگر یک تغییر یا عملکرد آموزنده خنثی است.
اخطار هشداری را نشان می دهد که ممکن است نیاز به توجه داشته باشد.
خطر! یک عمل خطرناک یا بالقوه منفی را نشان می دهد.

کادر های اخطار بدون پس زمینه

موفق! یک عمل موفقیت آمیز یا مثبت را نشان می دهد.
اطلاعات نشانگر یک تغییر یا عملکرد آموزنده خنثی است.
اخطار هشداری را نشان می دهد که ممکن است نیاز به توجه داشته باشد.
خطر! یک عمل خطرناک یا بالقوه منفی را نشان می دهد.

کادر های اخطار با خلاصه عملکرد

خطر! یک عمل خطرناک یا بالقوه منفی را نشان می دهد.
  • لطفا رمز عبور خود را چک کنید
  • لطفا رمز عبور خود را وارد کنید